Gdańsk przyszłości – raport z badań IKM

Społecznoczułe technium, Pogrążone megapolis, Kooperatywna homeostaza i Błękitna autonomia – czyli Instytut Kultury Miejskiej przedstawia raport o mieście – Gdańsk 2070.

Link do raportu

gdanskprzyszlosci.pl

O raporcie (za: IKM)

Z jakimi wyzwaniami mierzyć się będzie Gdańsk i jego mieszkańcy w perspektywie najbliższych 50 lat? W trakcie kilkumiesięcznego projektu foresightowego, w który zaangażowani byli zarówno eksperci, urzędnicy, jak i mieszkanki oraz mieszkańcy Gdańska (w tym społecznicy, artyści i dzieci), wypracowaliśmy cztery scenariusze przyszłości miasta. Projekt realizowany był w partnerstwie z infuture.institute.

Foresight to metoda strategicznego przewidywania pozwalająca na przygotowanie się do nadchodzących zmian. Wykorzystywane w tej metodzie scenariusze przyszłości to narzędzie, które pozwala lepiej zrozumieć, jak można funkcjonować w danej rzeczywistości. Nie należy ich więc traktować jako mających się spełnić przepowiedni, ale jako pewną wizję przyszłości, które pozwala zidentyfikować ewentualne szanse i zagrożenia. Mówiąc inaczej – jak przygotować się na ewentualne zmiany, zwłaszcza jeśli są to zmiany nieciągłe (czyli niebędące kontynuacją zjawisk i procesów zachodzących w przeszłości), jak opracować najlepszą strategię działania i jak dojść do konsensusu w przypadku różnicy poglądów.

W ramach badania przygotowane zostały :

  • lista dwunastu wyzwań dla Gdańska (w podziale na obszary, m.in. klimat, ekonomia, zdrowie, bezpieczeństwo, jedzenie, społeczność, transport),
  • shift cards, czyli najważniejsze zmiany, które mogą mieć wpływ na przyszłość miast

Przedstawiliśmy je w postaci zestawu 37 kart. Przykładowa karta zmiany zawiera opis wyzwania określonego w danym scenariuszu przyszłości i skłania do refleksji nad potencjalnymi rozwiązaniami przedstawionego problemu. Karty wraz z instrukcją ich stosowania są dostępne do samodzielnego wydrukowania w raporcie z badań.

  • cztery scenariusze przyszłości Gdańska: Społecznoczułe technium, Pogrążone megapolis, Kooperatywna homeostaza i Błękitna autonomia

W każdym ze scenariuszy znajdziemy jego charakterystykę i opis zmian zachodzących w danym przypadku w społeczeństwie, naturze i świecie technologii. Ich uzupełnieniem są dwa elementy: osie wartości (wskazujące na czynniki napędzające oraz hamujące dany scenariusz) oraz macierze reakcji (które prezentują zawarte w scenariuszu shift cards w podziale na cztery kategorie: wspieraj, inspiruj się, obserwuj, hamuj).

Elementy te są efektem i podsumowaniem wszystkich etapów badania, w ramach którego przeprowadziliśmy:

  • 11 wywiadów z ekspertkami i ekspertami z zakresu urbanistyki, mieszkalnictwa, innowacji społecznych, kultury i sztuki, antropologii, mobilności, migracji i nowych technologii,
  • warsztaty kreatywne z dziećmi ze szkoły podstawowej tworzące bazę pytań o przyszłość,
  • Sesję Radykalnego Śnienia o Mieście, w ramach której multidyscyplinarne zespoły projektowe złożone z mieszkańców, przedstawicieli administracji miejskiej, innowatorów, społeczników, akademików i artystów poszukiwały sposobów na radykalne rozwiązania problemów Gdańska z wykorzystaniem przełomowej technologii,
  • analizę danych zastanych (desk research).

O BADANIU:

rok realizacji: 2020

zasięg: lokalny

metody: 3xW (wizja I, wiedza, wizja II), warsztaty kreatywne, Moonshot Thinking, metoda scenariuszowa, wywiady eksperckie, desk research.

Projekt był realizowany w partnerstwie z infuture.institute.

O projekcie (za: IKM): Obserwatorium Kultury, które stworzyliśmy w 2012 roku, powstało, by w oparciu o badania, dyskusje i opracowania naukowe łączyć światy badaczy kultury i praktyków zarządzania działalnością kulturalną. Jednym z celów działalności Instytutu Kultury Miejskiej jest wspieranie podmiotów kulturalnych, szczególnie publicznych instytucji kultury, w dostosowaniu się do nowych warunków funkcjonowania wobec nowych zjawisk w kulturze.

Link do pozostałych raportów IKM