Osoby

Cezary Obracht-Prondzyński

Prof. zw. dr hab., socjolog, antropolog, historyk. Mieszka w Rzepnicy k. Bytowa. Pracuje w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, gdzie jest kierownikiem Zakładu Antropologii Społecznej, a w latach 2005-2012 był dyrektorem tegoż Instytutu. Zainteresowania badawcze dotyczą głównie problematyki mniejszości narodowych i etnicznych, kulturowych problemów współczesności, kultury Kaszub i Pomorza, polityki regionalnej, współczesnego społeczeństwa polskiego. Jest autorem lub współautorem 30 książek, redaktorem lub współredaktorem ponad 20, autorem kilkuset artykułów naukowych, popularnonaukowych, publicystycznych.W latach 1995-2000 był redaktorem naczelnym miesięcznika „Pomerania”. Jest współzałożycielem, a obecnie prezesem Instytutu Kaszubskiego oraz członkiem kliku innych towarzystw naukowych: Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (członek Zarządu Głównego, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, wrzesień 2016 r.). Ponadto jest animatorem kultury oraz członkiem kilku organizacji społecznych, w tym przede wszystkim Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Pełni społecznie funkcje w radach muzealnych (Bytów, Słupsk), w Radzie Programowej Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku, Radzie Fundacji „Kaszubski Uniwersytet Ludowy” (przewodniczący), Radzie Programowej Fundacji „Wspólnota Gdańska” oraz Radzie Fundacji „Ośrodek Badań i Analiz Społecznych” w Gdańsku (przewodniczący). Jest też członkiem m.in. Pomorskiego Forum Terytorialnego, Rady Programowej Obszaru Metropolitarnego Gdańsk-Gdynia-Sopot i ekspertem Komisji Wspólnej Rządu oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych.